Európa Belváros Program 2. – Palotanegyed | Palace Quarter Urban Renewal Program 2. – Budapest

A Józsefvárosi Önkormányzat újabb lépést kíván tenni a kerületfejlesztésének érdekében. Célul tűzi ki maga elé a kerület vonzerejének, népesség-megtartó erejének növelését és a kerületi életminőség fejlesztését. Összefüggő integrált városrészi programok megvalósításával kívánja elérni az azonosítható kerületegységek létrejöttét.

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 161/2011.(IV.21.) sz. határozatával elfogadott „Budapest Józsefváros Önkormányzatának 4 éves gazdasági programja” tartalmazza az Önkormányzat 2011-ben kitűzött legfontosabb céljait. Ezen programban a képviselő-testület a 2010-2014 közötti időszak egyik feladatának határozta meg a Budapest – Józsefváros Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program (továbbiakban: Európa Belvárosa Program) II. ütemének kidolgozását, és megindítását.

Az Európa Belváros Program I. ütemének elért eredményeire alapozva, annak lezárása után és kiértékelésével párhuzamosan, az Önkormányzat elindítja az Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program II. ütemét.

Európa Belvárosa Program I. ütem

Az Európa Belvárosa Program I. ütemét az Önkormányzat először 2007-ben fogalmazta meg és kezdte el programozni. Belső-Józsefváros fejlesztésének egyik legfontosabb célja az volt, hogy a közterületek és az épületek megfelelő környezetet tudjanak majd biztosítani a megújuló kerületi társadalmi-gazdasági változásoknak. A negyedben kialakult hazai és nemzetközi turizmus biztosítja a kitűzött jövőkép gazdasági alapját. Belső-Józsefváros természetes fejlődési lehetőségét a belvárosi funkciók kiterjesztése, a már meglévő kulturális értékek felmutatása, erőteljes belső hálózattá szervezése, vonzerejének növelése, a Nagykörúton belüli városrész egységes kulturális örökségi területté alakítása biztosítja. A vendéglátás, a kulturális gazdaság szereplői erősítik a fejlődést és ezen keresztül jelentős számú munkahely kialakítását segíti elő.

Az Európa Belvárosa Program I. üteme a KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0004 számú pályázat keretében valósult meg. A Józsefvárosi Önkormányzat 2010-ben kötött támogatási szerződést Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, a Budapest – Józsefváros Európa Belvárosa Kulturális-gazdaság Fejlesztési Program megvalósítására.

A megvalósult 5 fejlesztési program – Városkép; Örökségvédelem; Közlekedésszervezés- infrastruktúra; Helyi gazdaságfejlesztés; Promóció – kereti között, közel 2mrd Ft felhasználásával, 10 projekt valósult meg, és 2012. október 19-i határidővel lezárult a fizikai megvalósítás időszaka. Az 5 éves fenntartási időszak alatt több indikátor méri a vállalt céljaink teljesülését.

A program lezárásakor készült kérdőíves felmérés, amely azt mutatja, hogy a fejlesztés eredményével elégedettek voltak az itt élő kerületi polgárok. Több elem – mint a kulturális fesztiválok, a közterületek megújítása, az ortofotó játék, vagy a Mikszáth téri épület díszkivilágítása – egyértelmű siker volt. Nagyon fontos, hogy az itt élők a program nyomán bizakodóbbak lettek a negyed jövőjével kapcsolatban, mint előtte voltak. Ezek a visszajelzések egyértelműen megmutatják, hogy a helyes irány a városnegyed közösségi együttműködéssel megvalósuló, közösségi élet élénkítést célzó fejlesztése. A civil szereplők – talán az egyik legfontosabb partner a „Civilek a Palotanegyedért Egyesület” volt – részvétele jelentősen segítette a program ismertségét. Az egyesület 5 éves fennállása óta Belső-Józsefváros felvirágoztatásáért dolgozik. Célja a városnegyed kulturális örökségeinek a megóvása és ismertté tétele, kulturális és szórakoztató szolgáltatásainak továbbfejlesztése, valamint a helyi identitástudat megerősítése, amely azonos az Európa Belvárosa Program céljával. Az Európa Belvárosa Program I ütem megvalósítása, megfelelt az előzetes célkitűzéseinek. A tervezett II. ütem alapvető feladata lesz az I. ütem eredményei megtartásának támogatása.

Európa Belvárosa Program 2. ütem

A Program II. ütemének stratégiai céljai:

 • a kulturális és épített örökség, az identitást őrző épületek megújítása,
 • a közterületek fizikai és innovatív funkcionális megújítása,
 • gazdasági funkciók ösztönzése a helyi piaci szereplők bevonásával,
 • civil szereplők bevonása, a helyi társadalmi kohézió erősítése,
 • a diáknegyed funkció további erősítése,
 • ökologikus szemléletű hasznosítási ötletek kidolgozása.

Belső-Józsefváros értékeinek megőrzése, az eddig elért eredmények folytatása, a II. ütem legfontosabb célja. Az Európa Belvárosa Program II. elemei, az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az elfogadott 2010-2014 program célkitűzéseivel összhangban kerültek kialakításra. A program beruházási, közösségépítési és gazdaságösztönző tevékenységen keresztül szolgálja a városrész érdekében tevékenykedő civilek önmenedzselő hálózatát, és az egyedi városképi karakter megerősítését, ezáltal a városrész turisztikai vonzerejének növelését. A projektek a stratégia által kitűzött eredmények elérését szolgálják. A stratégiai célok egymás hatását erősítve célozzák a városrész társadalmi, gazdasági és városképi megújulását.

Az Európa Belvárosa Program II. ütemének eszközei

Az Európa Belvárosa Program II. ütemének stratégiai céljainak megvalósítása érdekében kerül kialakításra az Európa Belvárosa Program II. ütemének eszközrendszere. Az Önkormányzat a programot az itt élőkkel, a negyedben vállalkozókkal együtt kívánja sikerre vinni. Ennek érdekében – szabályozási eszközök együtt alkalmazásával – a helyi lakossági és gazdasági kezdeményezéseket kívánja támogatni, saját beruházásaival, pályázati támogatások meghirdetésével. Saját, közvetlen forrásai mellett külső erőforrások bevonásának lehetőségét is megcélozza az Önkormányzat.

Az Európa Belvárosa Program II. üteme a megvalósítás szempontjait figyelembe véve, egyrészről a stratégiai célok megvalósítását elősegítő alprogramok szerint épül fel, másrészt a külső források, támogatások beérkezése, és az együttműködő partnerek bevonása szerint tagozódik akcióprogramokra.

Az alprogramok stratégiai célok szerinti tagozódása

 1. Városrész turisztikai vonzerejének növelése alprogram
 2. Közterületek minőségi megújítása alprogra
 3. Identitást őrző társasházak megújítása alprogram
 4. Városrész gazdasági versenyképességének növelése a helyi piaci szereplők bevonásával alprogram

Az akcióprogramok megvalósítás módja szerinti tagozódása

 1. Komplex akcióprogram
 2. Közösségi kezdeményezés támogatása akcióprogram
 3. Önkormányzati akcióprogram

Ez a többszintű felépítés lehetővé teszi az Önkormányzatnak, hogy

 • saját kezdeményezésű programjai elkezdődjenek,
 • a támogatási pályázatai kiírásra kerüljenek,
 • megkezdje a helyi ötletek, kezdeményezések bevonását,
 • és külső források bevonását.

Az önkormányzat saját forrásaival megkezdi a szubszidiaritás elvének megfelelően a program megvalósítását, emellett a különféle akcióprogramok és alprogramok egymásra épülését biztosítja, valamint koordinálja az Európa Belvárosa Program II. ütemének szereplőit és tevékenységüket.

Az Európa Belvárosa elnevezésű programról további híreket, aktualitásokat Józsefváros vagy a Program oldalán olvashat. Az EUB2 szakmai megalapozó tanulmányait itt érheti el (1.kötet és Projekelemek)