Futó utcai Partnerségi Program, Budapest | Partnership Program of Futó Street

Projekt kezdete: 2004. szeptember 1.                            Projekt befejezése: 2006. június 30.

A Józsefvárosi Önkormányzat 2004-ben az “Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése” című PHARE program keretében Európai Uniós támogatást nyert el a “Középső-Józsefvárosi Rehabilitációs Akcióterületen a Futó utca, Horváth Mihály tér és Práter utca közötti szakaszának megújítása” című projekttel (Futó utcai Partnerségi Program). A PHARE-os támogatással kapcsolatos támogatási szerződésre, és a program hivatalos megkezdésére 2004. szeptemberében került sor. 

A Futó utcai Partnerségi Program a középső-józsefvárosi Futó utca és környékének társadalmi, gazdasági és környezeti megújítására létrejött akcióterv. Célkitűzéseiben és eszközrendszerében egyaránt törekszik felölelni a kerületfejlesztés valamennyi szegmensét, ezzel biztosítva, hogy a tervezett fejlődés tartós és fenntartható legyen.

A Program célterülete a Középső-Józsefvárosi Rehabilitációs Akcióterület Vajdahunyad utca – Kis Stáció utca – Horváth Mihály tér – Hock János utca – Práter utca által határolt 4 tömbje. Sikeres megvalósulása esetén azonban hatása – nyugat-európai tapasztalatok szerint – átgyűrűzik a környező utcákra, tömbökre. Hosszútávon kizárólag a hasonlóképpen szomszédsági alapokon nyugvó fejlesztési projektek biztosíthatják a középső-józsefvárosi stabilitás megteremtését.

A program előzményeinek hatására mára a Futó utcán és környékén szemmel láthatóan megindult a fejlődés. Az 1998. évi Rehabilitációs Stratégia alapján önkormányzati lakóházak kerültek felújításra (Futó u. 13., Nap u. 29.), és – részben a szomszédban beinduló Corvin-Szigony Projekt hatására – az üres telkek folyamatosan beépítésre kerülnek.

A program főbb célkitűzéseit “társadalmi-gazdasági-környezeti” tagolásban határoztuk meg. Az egyes célterületeken elért sikerek tovább erősítik a többi terület eredményeit is, és kizárólag a 3 terület együttes fejlesztése szavatolja a tartós felemelkedést.

Társadalmi célok:
- a helyi lakosság területhez való kötődésének, ezáltal a terület népességmegtartó erejének erősítése;
- a társadalmi kohézió erősítése, közösségfejlesztés, különös tekintettel a szomszédságot régóta lakók és az újonnan beköltözők közötti kapcsolatok megteremtésére;
- a helyi célokért hatékonyan fellépő társadalmi kezdeményezések erősítése.

Gazdasági célok:
- a Középső-Józsefvárosban hagyományosan fontos szerepet betöltő kisvállalkozók és kiskereskedők visszacsábítása a területre;
- a földszinti helyiségek kereskedelmi, szolgáltatói célú hasznosítása;
- fentiek által a helyi foglalkoztatottság javítása;
- a “Futó utcai”, mint névjegy megteremtése.

Környezeti célok:
- a közterület bővítése és megújítása, a megújult fizikai környezet fenntartása, ápolása;
- egységes, harmonikus utcakép megteremtése (homlokzatok, üzletportálok, utcabútorok);
- a régi építésű társasházak felújításának gyorsítása.

A program többszereplős. Sikerének fontos záloga, hogy a tervezés stádiumától, a megvalósításon át egészen a fenntartásig folyamatosan több szereplő – lakosság, helyi vállalkozók, civil szervezetek, önkormányzat – aktív együttműködésén alapuljon. Kiemelkedő jelentőségű, és a fenti célok többségének eléréséhez elengedhetetlen, a helyi lakossági és vállalkozói szerepvállalás. A program előkészítői a helyi civil társadalom bevonását célzó eszközökkel csupán törekedni tudnak a társadalmi szerepvállalás megerősítésére, de hiszik, hogy idővel, a közös célok elérésének érdekében, a spontán – “alulról szerveződő” – lakossági fellépés is megjelenik a területen.

A program eszközei és erőforrásai közül a kezdeti lökést a fenti célok eléréséhez az Európai Uniós pályázaton elnyert támogatás – a 10%-os önrésszel együtt 1,039 millió Euro (kb. 260 millió Ft) – biztosítja, mely anyagi eszközöket rendel a közterületek és közművek megújításának feladatához. Hosszútávon azonban az a helyi lakossági és vállalkozói kezdeményezéseken alapuló tevékenység kell, hogy a felemelkedés motorját alkossa, melyet az Európai Unió támogatása is ösztönözni kíván. A helyi érdekek összehangolásának és a közös érdekérvényesítés céljából folyamatban van a “Futó Utcai Szomszédság” Egyesület megalapítása, melynek tagjai közé várunk minden környékbeli lakót, vállalkozót, aki tenni kíván azért, hogy a Futó utca és környéke családjának igazi otthona, vállalkozásának vonzó közege legyen.

Az Egyesület létrehozása kettős indíttatású:
- egyrészt a Futó utcai Partnerségi Program céljainak megvalósításában való civil együttműködésnek ad intézményi formát;
- másrészt a tagok által felvetett, a helyi társadalmat foglalkoztató további célokat kívánja eredményesen képviselni.
Az Egyesület tervei szerint, a közös érdekérvényesítés mellett aktív szerepet vállal a céljainak elérését segítő programok, rendezvények szervezésében. A Program előkészítői remélik továbbá, hogy fóruma lehet a helyi lakosság, vállalkozói réteg és önkormányzat közötti bizalom megerősödésének is. Ezt kívánjuk támogatni azzal is, hogy az Egyesület tagjai felé beszámolunk a program megvalósításáról és az ehhez elnyert Európai Uniós támogatás felhasználásáról.

A program előkészítője Rév8 Rt., volt a Józsefvárosi Önkormányzat rehabilitációs társasága. Az Önkormányzat megbízása alapján állítottuk össze a Futó utcai Partnerségi Programot, nyújtottuk be az Európai Unió pályázatára, és működtünk közre a Program megvalósításában.