A programról | About the program

A Magdolna negyedre vonatkozóan a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által 2005-ben elfogadott Kerületfejlesztési Stratégia és a 2008-ban elfogadott és 2012-ben felülvizsgált Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) határozza meg a fejlesztések stratégiai irányait, míg a településrendezési tervek szabják meg az adott területen a területrészek funkcióját, a főbb infrastrukturális elemeket, valamint az építési paramétereket.

Az akcióterületen végrehajtandó komplex településfejlesztési akciók indításához azonban szükséges kijelölni a célkitűzések megvalósításának vezérfonalát, és elkészíteni a tervezett beruházási és nem beruházási tevékenységek műszaki és pénzügyi forgatókönyvét is – ezt jelenti a Teljes Akcióterületi Terv (ATT).

A Budapest-Józsefváros Magdolna Negyed Program III. ütemére irányuló ATT az elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiával összhangban, ahhoz szervesen kapcsolódva, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium által kiadott Városfejlesztési Kézikönyv második, javított kiadása és a „Kiemelt projekt felhívás a Közép-Magyarországi Operatív Program” keretében „Szociális célú városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz” címmel, KMOP-5.1.1/B-12 kódszámmal kiírt pályázati dokumentum alapján készült.

Az Akcióterületi Terv a Budapest VIII. kerületén, Józsefvároson belül az IVS által kijelölt Magdolna negyed akcióterületre vonatkozik, a városnegyed szociális célú integrált megújításának forgatókönyvét tartalmazza.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat a kerületfejlesztési stratégiában a kerületi fejlődés legfontosabb irányának a helyi gazdaság és társadalom erősödését, a jelentkező társadalmi problémák oldását határozta meg. A kerületi stratégiában kiemelt helyen szerepel a Magdolna negyed megújítása, a városrész regenerációja.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2005. október – 2011. május között sikeresen valósította meg a Magdolna Negyed Program I. és II. ütemét, előbbit a Budapest Főváros Önkormányzata, utóbbit az Európai Unió által nyújtott támogatás felhasználásával.

A jelen pályázatban foglalt „Magdolna Negyed Program” című projekt III. üteme szervesen kapcsolódik a 2011-ig megvalósult beruházási és nem beruházási jellegű beavatkozásokhoz, épít az eddig elért eredményekre. Az önkormányzat jelen pályázati konstrukció keretében folytatni kívánja az eddig megkezdett szociális városrehabilitációt. A projektgazda a III. ütem keretében egyrészt folytatni kívánja a projekt legsikeresebb elemeit, másrészt a felmerült igények, valamint az eddigi tapasztalatok felhasználásával a program új elemekkel egészül ki.

A Magdolna negyed számára megfogalmazott hosszú távú cél továbbra is az, hogy a városrész újra Józsefváros élhető részévé váljon, amely képes befogadni és hosszútávon megtartani, otthont teremteni a különböző kultúrájú és társadalmi háttérrel rendelkező közösségek, generációk számára a belváros közelében. A helyi értékek kihangsúlyozásával a városrész a kerület önálló, egyedi arculatú, de a környező területekhez szervesen kapcsolódó, társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható városrésszé váljon.

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása, a gazdasági aktivitás fokozása, a helyi gazdaság erősítése, a lakókörnyezet minőségi átalakítása, a különböző kultúrájú társadalmi csoportok közötti integráció erősítése, a terület szegregáltságának oldása, mint legfőbb céloknak a teljesülése, kizárólag egy hosszú távú folyamat keretében érhető el, ami szükségessé teszi, hogy a 2005-ben megkezdett szociális típusú városrehabilitáció III. üteme megvalósuljon és az első két ütemben elért eredmények fenntarthatóvá váljanak.

A 15 évre tervezett program első felében elért eredmények közül a legfontosabbak között említhető, hogy

- széles körben elfogadottá vált a városrész elnevezése, ami javította a negyed imázsát;

- létrejött, és egyre népszerűbb a negyed közösségi központja, a Kesztyűgyár;

- a Mátyás térből kiindulva jelentősen javult a közterületek minősége, kedvezően átalakult a közterület-használat módja;

- megújult 16 db önkormányzati tulajdonban lévő bérház, 450 lakás vonatkozásában jelentősen emelkedett a lakhatás minősége (pl.: a nem komfortos vagy összkomfortos lakások aránya 56%-ról 12%-ra csökkent), részleges felújításon esett át 7 db vegyes tulajdonban lévő társasház;

- kialakulóban van a városrészhez kötődő, önálló civil „mozgalom”, helyi érdekvédelem (alapítványok, blogok, civil szervezetek és magánszemélyek közötti együttműködések, stb.);

- csökkent az elköltözési hajlandóság (50%1-ról 52%-ra nőtt azon családok aránya, amelyek körében egyáltalán nem merült fel elköltözési szándék);

- a lakosság helyben tartása mellett nőtt a városnegyed vonzereje (2db-ról 327db-ra nőtt a magánerőből épült új építésű lakások száma).

A Magdolna Negyed Akcióterület Józsefváros szívében, Középső-Józsefváros összefüggő belvárosi jellegű lakóövezetében (zártsorú beépítés, magas szintszám, sűrű beépítés, stb.) helyezkedik el. Az akcióterület területe: 0,44 km2.

Az akcióterület szociális problémákkal terhelt. Közösségi szolgáltatások széles köre koncentrálódik a területen és közvetlenül a határoló közterületek mentén, amelyek alátámasztják, hogy a Magdolna negyed a helyi közösségi élet szervezése érdekében sokat lépett előre az elmúlt ütemek során. Itt található a Kesztyűgyár Közösségi Ház, a Lélek-házak, az Őszirózsa Gondozó Szolgálat, a Mátyás Klub, a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat.

A megújuló közterületek mentén, a majdani gyalogos dominanciájú útszakaszokat követve az elmúlt években megfigyelhető egy lassú fejlődés, a kiskereskedelmi üzletek bővülése, funkcionális átalakulása, ezzel szemben a városrész Teleki tér és az eddigi ütemek beavatkozásaitól távolabbi területein a gazdasági aktivitás stagnálása, további romlása figyelhető meg.

Az MNP III során tervezett beavatkozások indokoltságát az adja, hogy a megkezdett társadalmi, gazdasági és környezeti szempontú megújítás során elért eredmények kizárólag a következő ütemek megvalósításával tarthatók fenn és általuk valósítható meg a városrész gyökeres átalakulása.

Az akcióterületi fejlesztés célcsoportját egyrészt a városrészben élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok képezik, másrészt a város más részein élők, akik az új és megújuló helyi szolgáltatásokat (kiskereskedelmi, oktatási, képzési, szociális, lakhatási, stb.) igénybe veszik.

Az Akcióterület megújítási programja szervesen kapcsolódik, épít az akcióterületen már lezajlott és már megkezdett városrehabilitációs tevékenységekhez és illeszkedik a került más városrészeiben zajló megújítási programokhoz.

1. Táblázat / A Magdolna Negyed Program III tervezett beavatkozásai Épületfelújítás alprogram (lakófunkciót erősítő tevékenységek) ERFA típusú projektelemek

É

Lakóépületek energiahatékony felújítása

É1

Önkormányzati tulajdonban lévő bérházak felújítása

É2

Társasházi tulajdonban lévő lakóépületek felújítása
Közterületek fejlesztése alprogram (városi funkciót erősítő tevékenységek) ERFA típusú projektelemek

K1

Teleki László tér közterület rehabilitáció

K1/1

Teleki László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zöldterület rehabilitációja

K1/2

Teleki László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek megújítása

K1/3

Teleki László tér III. / Teleki tér 13 – 25 sz. előtti szakasz felújítása

K2

FiDo / a Fiumei út és a Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja

K3

Kálvária tér közterület rehabilitáció

K4

Bauer Sándor utca megújítása

K5

Magdolna utca Dobozi u. – Dankó u. közötti szakaszának felújítása

K6

Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése
Társadalmi, közösségi, szociális és bűnmegelőzési alprogram (önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó és választható tevékenységek)

T1

Épület felújításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő programok (ERFA)

T1/1

Társadalmi akciók megszervezése (lomtalanítás, parkok takarítása)

T1/2

Helyi környezettudatosság elősegítése (zöld udvarok kialakítása)

T1/3

Lakossági tájékoztatás, tanácsadás – az előkészítéstől az utógondozásig (valamint háztartásgazdálkodási tréning és közös képviselők képzése)

T1/4

A vagyonkezelő munkatársak szociális, kommunikációs képzése

T2

Kesztyűgyár Közösségi Ház szolgáltatás-bővítés

T2/1

A Kesztyűgyár Közösségi Ház programjai (ESZA)

T2/2

Kesztyűgyár Közösségi Ház közösségi tereinek bővítése, korszerűsítése (ERFA) (közösségi funkciót szolgáló tevékenység)

T3

Bűnmegelőzési programok (ESZA)

T3/1

Szenvedélybetegségeket, bűnelkövetést, áldozattá válást célzó prevenció

T3/2

Szomszédsági rendőr program (ESZA)

T3/3

Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv (viktimizációs survey, antiszociális teammunka)

T3/4

99-es busz kísérleti projekt

T4

Szociális programok (ESZA)

T4/1

Közterületi ártalomcsökkentő szolgáltatások

T4/2

Intenzív családmegtartó szolgáltatások

T4/3

Családfejlesztési szolgáltatás

T4/4

Tehetséggondozás

T5

Közösségfejlesztés

T5/1

A Fiumei út és Dobozi utca közötti területek FiDo megújításához kapcsolódó szociális program, FiDo sportnapok

T5/2

A Kálvária tér megújításához kapcsolódó szociális program
Gazdasági, foglalkoztatási alprogram, a gazdaságfejlesztés projektelemei (önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó és választható tevékenységek)

G1

Képzési programok (ESZA)

G1/1

Képzések, szakképzések

G1/2

Készségfejlesztő képzések

G1/3

10 osztályos felzárkóztató képzés

G2

Foglalkoztatási programok (ESZA)

G2/1

JCsGyK Álláskereső Klub és Tréning

G2/1/1

Álláskereső Klub, Tanácsadás megváltozott munkaképességűek részére

G2/1/2

Álláskereső tréning, „Pályám felé”, “Üdv a klubban”

G2/2

Állásbörze

G2/3

Munkába állást segítő klubok

G2/4

Karrierút fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentorálás

G2/5

Köz(össégi)-hely szociális mosoda

G2/6

Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja

A Magdolna Negyed Program harmadik ütemének tartalma az előző ütemek során felhalmozódott tapasztalatok beépítésével a korábbi ütemek továbbfejlesztéseként született. Középpontjában továbbra is a társadalmi integráció erősítése, a közösségi részvétel biztosítása, az együttműködés és a komplexitás szerepel.

A beruházási típusú tevékenységek közül a lakófunkciót erősítő beavatkozások esetében minden eddiginél hangsúlyosabban szerepel az energiahatékonysági szempontok érvényesítése. Mind a bérházfelújítás, mind a társasházi lakóépületek felújítása szinte kizárólag környezettudatos, energia-hatékonyságot célzó műszaki beavatkozásokat tartalmaz.

A város funkciót erősítő tevékenységek széleskörű közterület-rehabilitációs beavatkozásokat takarnak, amelyek szintén a terület környezeti állapotának minőségi átalakítását, a környezetvédelmi szempontok markáns megjelenítését biztosítják. Az akcióterület bekapcsolódik a fővárosi kerékpárút-hálózatba, a Teleki téren a piactér környezete átalakul, gyalogos dominanciát kap, a Teleki tér zöldterületi része kiegészülve a Dobozi utca és a Fiumei út közötti zöldterülettel új közösségi és sport funkciókkal gazdagodik, a Kálvária tér szintén jelentős minőségi és funkcionális átalakuláson megy majd keresztül. Mindezek révén egészségesebb, esztétikusabb, vonzóbb lakókörnyezet alakul ki. A Teleki tér és a Kálvária tér két meghatározó terének, a negyed kapuinak megújítása révén megvalósul a szomszédos városrészek felé történő nyitás, amellett hogy a közterületi rendszer továbbfejlesztése jelentős szerepet játszik a Magdolna negyed imázsának javításában.

A beruházási típusú tevékenységek közül a közösségi funkciót erősítő beavatkozásként kerül sor a Közösségi Ház fejlesztésére, funkcióerősítésére akusztikai és klimatizálási beruházás, valamint pince klub kialakítása eredményeként.

A korábbi ütemekhez mérten tovább gyarapszik a szoft típusú, azaz nem beruházási jellegű tevékenységek száma. Szélesedik az épületfelújításhoz kapcsolódó szociális tevékenységek száma.

A bűnmegelőzési és szociális programok projektjei közvetlen és közvetett eszközökel erősítik a negyed közbiztonságát. A bűnmegelőzési program keretében folytatódik a szenvedélybetegekkel, bűnözéssel kapcsolatos tanóra-sorozat, a 2008-ban megkezdett szomszédsági rendőr járőrszolgálat, új elemként kidolgozásra kerül a közbiztonsági stratégia és cselekvési terv, és megkezdődik annak végrehajtása.

A szociális program alkotóelemei a szenvedélybetegek közösségi ellátásának megerősítése és az intenzív családmegtartó szolgáltatások fejlesztése, valamint a Dobozi utca menti park megújításához kapcsolódó szociális-közösségi programok végrehajtása.

A Kesztyűgyár Közösségi Ház tevékenysége az elmúlt két évben jelentősen szélesedett, és számos kerületi hatókörrel rendelkező szolgáltatást nyújt az intézmény – részben ezért is szükséges az épület fejlesztése. A projekt keretében megvalósításra kerülő szociális és bűnmegelőzési projektelemek, valamint az épületfelújításhoz kapcsolódó kiegészítő szoft tevékenységek szervezésére Közhelyek néven non-profit szolgáltató irodahálózat létesül, amely a megvalósítás és koordináció mellett Infó Pontokként is működnek majd.

A képzési és foglalkoztatási projektelemek közül szintén folytatódik a korábbi ütemekben bevált, és sikeres beavatkozások megvalósítása, a szociális és bűnmegelőzési projektelemekhez hasonlóan az igényekhez igazítva, és új elemekkel bővülve.

Az egyes projektelemek konkrét, mérhető eredményeit a következő oldalon található indikátor táblázat foglalja össze.

A komplex program megvalósításában Budapest Józsefvárosi Önkormányzat, mint projektgazda mellett konzorciumi partnerként vesz részt a megvalósításba bevont 11 társasházi lakóközösség, valamint a Budapest Rendőr-főkapitányság. A létrehozott konzorcium kiterjedtsége biztosítja, hogy a tervezett fejlesztés valóban az akcióterületen belül széles körben kifejtse pozitív hatását.

A projekt nyilvánosságát biztosító- és kiegészítő szoft tevékenységeinek segítségével kiemelt cél, hogy a helyi lakosságot a lehető legnagyobb mértékben bevonjuk a projekt megvalósításába, ezáltal elérve azt, hogy a fejlesztések eredményeit valóban magukénak érezzék. Emellett a kapcsolódó rendezvények alatt megszerzett új ismeretekkel erősíteni szeretnénk a környezettudatos szemléletet, az egyéni felelősségérzetet.

A Magdolna Negyed Program III. ütemének tervezett tevékenységei a Támogatási Szerződések megkötése után, várhatóan 2013 tavaszán indulnak el. A beruházási típusú tevékenységek terveink szerint 2014. december 31-ig, a nem beruházási tevékenységeket 2015. június 30-ig valósulnak meg.

A projektjavaslatban szereplő beavatkozások bruttó összköltsége 4,2 milliárd forint.

Összefoglalóan: a hazánkban 2005-ben kísérleti jelleggel megindított integrált városrehabilitáció első 7 éves időszaka megmutatta a program létjogosultságát, és rámutatott arra, hogy a krízisterületen milyen nagy igény mutatkozik a társadalmi szempontokat előtérbe helyező városmegújítási program által kínált tevékenységek iránt.

Józsefváros önkormányzata elkötelezett a Magdolna Negyed Program folytatása mellett, hiszen csak fokról-fokra építkező komplex programmal, 15 éves folyamat eredményeként érhető el tartós javulás a városrészben, és kizárólag egy III. ütem megvalósításával őrizhetők meg az előző ütemek során elért eredmények.

Még több hírről, aktualitásról Józsefváros oldalán olvashat.
A Teljes Akcióterületi Terveket itt olvashatja:
Összefoglaló
1. kötet
2. kötet
3/A. kötet
3/B. kötet
4. kötet